Regulamin

Regulamin projektu CZAS NA POLSKĘ i zasad kwalifikacji wolontariuszy

1. Organizator projektu
Pomysłodawcą, inicjatorem i organizatorem projektu Czas na Polskę jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska, z siedzibą w Warszawie Ul. Krakowskie Przedmieście 64 00-322 Warszawa
tel centrali: (+48 22) 556 90 00
fax: (+48 22) 556 90 43
e-mail: swp@swp.org.pl
www.polonia-polska.pl
konto: 93 1060 0076 0000 3210 0015 3324
Stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000034914
NIP: 526-030-03-68
REGON: 000779213


2. Uczestnicy projektu
Uczestnikami projektu są:
1) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – zwane dalej Stowarzyszeniem lub Organizatorem,
2) Osoby aspirujące do wzięcia udziału w projekcie – zwane dalej Kandydatami,
3) Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie – zwane dalej Wolontariuszami.


3. Cel projektu
3.1. Celem projektu jest wsparcie środowisk polskich i polonijnych w Rosji, Ukrainie i Armenii w budowaniu i utrwalaniu polskiej tożsamości i wspólnoty narodowej.
3.2. Realizacja celu opisanego w pkt.3.1. nastąpi poprzez wysłanie Wolontariuszy do wskazanych i wybranych przez Organizatora środowisk polskich w wyżej wymienionych krajach, którzy będą mieli za zadanie
1) prowadzenie zajęć z języka polskiego,
2) animowanie i propagowanie polskiej kultury,
3) pomoc w kreowaniu i funkcjonowaniu organizacji życia społecznego,
4) wsparcie miejscowej polonii w zachowaniu jej polskiej tożsamości.


4. Terytorialny i czasowy zakres Projektu
4.1. W2011rokuprojektemobjętebędą:Rosja,Ukraina,Armenia.
4.2. Czaspobytuwolontariuszyokołotrzechmiesięcynaprzełomielat2011/2012.
4.3. T erminy realizacji projektu są następujące:
1) Rekrutacja – etap wstępny – 12 sierpnia – 20 października 2011 r.
2) Rekrutacja – spotkanie rekrutacyjne– 28 października 2011 r.
3) Szkolenie programowe – listopad 2011 r.
4) Wyjazd – listopad 2011 r.
5) Powrót – luty 2012 r.


5. Kryteria uczestnictwa Wolontariuszy
5.1. Wolontariuszem, biorącym udział w Projekcie może zostać każda osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe lub kończąca studia,
2) nie karana za przestępstwo,
3) mająca doświadczenie w pracy społecznej lub edukacyjnej,
4) ciesząca się dobrą opinią w swoim dotychczasowym środowisku,
5) posiadająca zdolności organizacyjne, wyróżniająca się pomysłowością i wyobraźnią.
5.2. Warunkiem jest bardzo dobra znajomość języka polskiego, historii i kultury polskiej, polskich tradycji i obyczajów.


6. Rekrutacja
6.1 Rekrutacja odbywać się będzie w czterech etapach.
6.2 I etap (wstępny) obejmować będzie:
1) Zgłoszenia do udziału w projekcie, które należy wysyłać drogą internetową za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie projektu www.czasnapolske.pl,
2) Wybór spośród zgłoszeń, o których mowa w pkt.1) przez Stowarzyszenie piętnastu najlepszych Kandydatów poprzez kwalifikacje ich do II etapu. Wybrani Kandydaci zostaną
powiadomieni o wyborze drogą mailową.
6.3 II etap obejmować będzie:
1) Przeprowadzenie spotkania rekrutacyjnego, które odbędzie się w Warszawie, zostanie na nim wybranych 8 najlepszych kandydatów: 4 głównych - zakwalifikowanych do wzięcia udziału w szkoleniu przedwyjazdowym, którzy zostaną Wolontariuszami w programie „Czas na Polskę!” oraz 4 rezerwowych. Spotkanie będzie miało charakter autoprezentacji Kandydata przed komisją rekrutacyjną, będzie sprawdzeniem jego wiedzy i predyspozycji.
2) Wybór Wolontariuszy zostanie ogłoszony na zakończenie spotkania rekrutacyjnego, a następnie na stronie internetowej www.czasnapolske.pl
6.4 III etap obejmować będzie obowiązkowe szkolenie przygotowujące do wyjazdu i pracy. W przypadku wycofania się Wolontariusza z udziału w projekcie na etapie szkolenia, jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej (wg kolejności na liście).
6.5 IV etap obejmować będzie podpisanie porozumienia z Wolontariuszami i wyjazd na „wybraną placówkę”.

7. Zobowiązania stron
7.1 Stowarzyszenie zobowiązuje się do:
1) Rzetelnej analizy zgłoszeń i przeprowadzenia transparentnej rekrutacji Wolontariuszy
2) Opłacenia niezbędnych badań i szczepień związanych z pobytem za granicą
3) Opłacenia podróży w tą i z powrotem
4) Ubezpieczenia wolontariusza: OC, NNW i ubezpieczenie zdrowotne
5) Uzgodnienia z docelowym środowiskiem polonijnym wszelkich spraw związanych z pobytem Wolontariusza na miejscu, jego utrzymania, w tym kwestii dotyczących zamieszkania i wyżywienia oraz dokładnego poinformowania Wolontariusza o tych uzgodnieniach.
6) Wyposażenia Wolontariusza w pomoce programowe 7) Kontaktu z Wolontariuszem, szczególnie za pomocą mediów elektronicznych
7.2 Wolontariusz zobowiązuje się do:
1) Wykonania obowiązkowych badań i szczepień.
2) Opracowania zatwierdzonego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ramowego programu pracy.
3) Jak najlepszej realizacji powierzonego mu zadania
4) Dbałości o dobry wizerunek Polski i Polaków w miejscu pełnionego wolontariatu
5) Prowadzenia blogu oraz zamieszczania relacji filmowych i fotograficznych z prowadzonej
6) Kontaktu z Organizatorem
7) Złożenia sprawozdania z realizacji zadania


8. Obowiązywanie Regulaminu.
8.1 Powyższy Regulamin obowiązuje od czasu ogłoszenia go na stronie www.czasnapolske.pl tj. od dnia 16 września 2011.
8.2 Regulamin obowiązuje do czasu jego zmiany lub uchylenia.
8.3 Złożenie zgłoszenia, o którym mowa w pkt.6.1. oznacza, iż Kandydat na Wolontariusza lub Wolontariusz akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania, co nie
wyklucza złożenia oświadczenia o stosowaniu Regulaminu w odmiennym trybie.
8.4 Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez ogłoszenie w trybie określonym w pkt.8.1. Każdy Kandydat i Wolontariusz zobowiązani są do śledzenia ewentualnych zmian Regulaminu i ich
stosowania.